Uitstel ALV

Van het bestuur: Nood breekt wet.

Het bestuur van onze vereniging is statutair verplicht om binnen een half jaar na het einde van het boekjaar verantwoording af te leggen aan de ALV. Onder de huidige “intelligente lock down” kunnen we geen algemene ledenvergadering houden.

De regering laat weten dat door haar, in verband met deze bijzondere omstandigheden, een voorstel van wet is aangenomen luidende:

“Wij, Willem Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen die deze zullen zien horen of kiezen, saluut! doen te weten:

Alzo wij in overweging genomen hebben, dat het in verband met de uitbraak van het COVID-19 wenselijk is enkele spoedeisende tijdelijke voorzieningen te treffen op het terrein van het Ministerie van Justitie en Veiligheid;

Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goed vinden en verstaan bij deze:”

Hierna volgt een aantal paragrafen en artikelen.

Voor ons van belang is artikel 6 (algemene vergadering verenigingen) en artikel 7 (verslaglegging)

Het gaat te ver om de letterlijke tekst in zijn geheel op te nemen, dus een samenvatting om u te informeren is hier op zijn plaats.

 Richtlijn voor besluitvorming binnen de vereniging i.v.m. maatregelen coronavirus

Veel verenigingen hebben de komende weken een algemene ledenvergadering (ALV) gepland. Maar door de het kabinet afgekondigde maatregelen in het kader van de bestrijding van het coronavirus maken het voor verenigingen voorlopig niet mogelijk om bijeenkomsten en vergaderingen te organiseren. De ALV in de normale vorm kan dan ook geen doorgang vinden.

UITSTELLEN VAN DE VERGADERING.

De wet en onze statuten bepalen dat het bestuur van de vereniging binnen zes maanden na afloop van het boekjaar verantwoording aflegt op een ALV. Wij hebben momenteel te maken met een extreem uitzonderlijke situatie. Niemand weet hoe lang dit nog gaat duren. In deze situatie kan artikel 8 lid 2 van Boek 2 BW worden toegepast. Dit artikel zegt dat een krachtens de wet, gewoonte, statuten, reglementen of besluiten geldende regel niet van toepassing is voor zover dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

Voor de continuïteit van het besturen is het nu mogelijk dat:

Bestuursleden waarvan de termijn afloopt blijven aan tot aan de eerstvolgende ALV;

Bestuur handelt alleen lopende zaken en stelt ingrijpende beslissingen, waarvoor besluitvorming van de ALV noodzakelijk is, zoveel mogelijk uit; Leden ontvangen bericht over uitstel van de ALV tot nader bericht.

De ALV zal zo spoedig mogelijk na de “lock down” worden gehouden. Het bestuur kan de termijn van 6 maanden waarbinnen het verantwoording moet afleggen, wettelijk eenmalig verlengen met een termijn van vier (4) maanden.

Wanneer dus onze jaarvergadering zal worden gehouden, is nu nog niet te zeggen, maar zodra de omstandigheden dat toelaten, zal de oproep daartoe bekend worden gemaakt op de website van onze vereniging of per nieuwsbrief.

Het gebouw van de SPA blijft tot nader order gesloten, maar ook hiervoor geldt dat als het mogelijk en verantwoord is, de opening aan u op de bekende wijze zal worden aangekondigd.

Namens het bestuur,

Rob Heida (secretaris).