WEP site

Stichting Waardering Erkenning Politie

Samenwerkingsverband Politie senioren. 

Brief over contactpersonen diverse seniorenverenigingen.

 

 

DE WEP en hoe verder?                                                      door André Immel

Het zal de SPA leden niet ontgaan zijn dat er wel eens werd gesproken over de WEP ofwel de stichting Waardering Erkenning Politie en wellicht vragen velen zich af wat is van terecht gekomen en hoe staan de zaken er voor. Alle begin is moeilijk en ondanks het feit dat de wil er wel was, kwam het niet van de grond. Na de komst van een nieuw bestuur werd er nieuw leven in geblazen. Vanuit de SPA zijn door het bestuur twee leden aangewezen, onze voorzitter Joop Reder en ondergetekende die zitting nemen in het overleg orgaan. Woensdag 16 september 2015 hebben zij de bijeenkomst in Doorn bijgewoond. Joop voor de eerste keer en ik om de kennismaking te hernieuwen. Vanuit diverse organisaties van gepensioneerde politieambtenaren waren er vertegenwoordigers. Wat gelijk opviel dat er een andere wind was gaan waaien. Jan Willem v.d. Pol, ook geen onbekende in de politiewereld, deed de opening en sprak wervende woorden over deze bijeenkomst om te komen tot een Landelijk Samenwerkingsverband Politie Senioren, afgekort tot SPS. Jan Bergwerf van de Vereniging van Gepensioneerden Politie Eenheid den Haag, kreeg het woord en aan de hand van getoonde beelden besprak hij de notitie “NIET ZOMAAR EEN BEROEP” met als ondertitel (H)erkenning en waardering van politiesenioren. De door Jan samen met een andere collega gemaakte notitie geeft een beeld van de bijzondere aspecten van het politiewerk in tegenstelling met andere beroepen. Allen weten wij dat ons werk niet zonder risico is, uitdagend en niet te voorspellen is. Dat eist echter ook een grote dosis betrokkenheid en inzet. Velen lopen hierdoor een verhoogd risico en kunnen fysiek en mentaal beschadigd raken. Maar nu de blik op de senioren, zij die de actieve dienst hebben verlaten vragen onze aandacht. In SPA Nieuws van december a.s. vindt u een bijdrage van Pieter Immel over onze situatie. Aanwezigen waren het er over eens dat de SPS er moest komen en werd besloten tot oprichting ervan.

 

MISSION STATEMENT VAN DE SPS   uit voordracht Jan Bergwerf.

Het bevorderen van de samenwerking van verenigingen van politiesenioren in Nederland, met het oogmerk om gezamenlijk te werken en bij te dragen aan de ontwikkeling, instandhouding en het functioneren van verenigingen van politiesenioren. Dit alles teneinde onderlinge binding van politiesenioren en hun betrokkenheid bij politie en maatschappij te bevorderen.

 

DOELSTELLINGEN VAN HET SPS;

  • Landelijk overleg met de Korpsleiding van de Nationale Politie / Ministerie, waardoor afspraken kunnen worden gemaakt op hoofdlijnen voor landelijk beleid, initiatieven en ideeën;
  • Eenduidige afspraken over faciliteiten, financiële ondersteuning en inzet van oud politiemedewerkers als volontairs en vrijwilligers binnen en buiten de politie;
  • Duidelijk verwachtingspatroon voor oud politiemedewerkers, lokaal en landelijk;
  • Meer aandacht voor oud politiemedewerkers vanuit de Nationale Politie en het Ministerie;
  • Eén lid van de Korpsleiding die verantwoordelijk is voor de afspraken rond oud politiemedewerkers en daarop aanspreekbaar is.

Na het betoog van Jan werd overgegaan tot de vorming van werkgroepen en één van die werkgroepen die ik als de BUDDY werkgroep wil aanduiden, trok de aandacht van Joop en mij en later hebben wij te kennen gegeven hieraan mee te willen werken. Het mag toch wel even gezegd worden dat ons SPA lid Pieter Immel een duidelijke stempel heeft gedrukt op het voorgaande en dat werd mij van meerdere kanten aangereikt.

Wij zullen u op de hoogte houden van het vervolg houden. Met dank aan Jan Bergwerf voor zijn duidelijke uiteenzetting.