Huishoudelijk reglement

Hoofdstuk 1
Algemene bepalingen

Artikel 1

De statuten van de vereniging zijn bepalend. Dit huishoudelijk reglement regelt uitsluitend onderwerpen waarnaar in de statuten wordt verwezen. Daarnaast zijn enige aanvullende bepalingen opgenomen.

 

Hoofdstuk 2

Verplichtingen van de leden

Artikel 2

Alle leden zijn gebonden zich te conformeren aan de besluiten van het bestuur en de algemene  ledenvergadering en dienovereenkomstig te handelen.

Artikel 3

Alle leden ontvangen bij hun toelating een exemplaar van de statuten en het huishoudelijk reglement.

Artikel 4

Opzettelijke beschadiging van de eigendommen van de vereniging of van de door haar in huur of bruikleen genomen goederen komt voor rekening van de dader(s) en/of veroorzaker(s).

Hetzelfde geldt indien de schade wordt veroorzaakt door ernstige nalatigheid van één of meer leden.

De hoogte van de schade wordt door het bestuur bepaald.

 

Hoofdstuk  3

Contributies

Artikel 5

Onder verwijzing naar artikel 7 lid 2 van de statuten wordt bepaald dat de contributie van de vereniging, vastgesteld door de algemene vergadering,  jaarlijks wordt betaald in door het bestuur vast te stellen termijnen.

Artikel 6

Het bestuur kan in geval van contributieachterstand, de leden de toegang ontzeggen tot het verenigingsgebouw. Indien de contributie niet voor 31 december van het lopende verenigingsjaar is voldaan, kan het bestuur tot ontzetting uit het lidmaatschap overgaan. Aan de leden die ontzet zijn uit het lidmaatschap wordt de reeds betaalde contributie niet terug betaald.

 

Hoofdstuk 4

Bestuur

Artikel 7

De voorzitter leidt de vergadering en stelt de orde van de vergadering vast. Hij heeft het recht de discussies te sluiten wanneer hij meent, dat de vergadering voldoende ingelicht is en is verplicht deze weer te openen indien tenminste 2/3 van het aantal aanwezige leden dit wenst. Hij is bevoegd de vergadering tijdelijk te schorsen. Hij is de woordvoerder van het bestuur en kan alle stukken van de vereniging mede ondertekenen. Hij is in eerste aanleg de vertegenwoordiger van de vereniging.

Artikel 8

Bij afwezigheid van de voorzitter treedt een uit het bestuur gekozen plaatsvervanger in diens plaats op. Hij treedt tijdens zijn waarneming in alle rechten en plichten van de voorzitter.

Artikel 9

De secretaris voert de correspondentie uit naam van en in overleg met het bestuur. Hij ondertekent namens het bestuur alle uitgaande stukken en is verplicht daarvan een kopie in de administratie te bewaren. De ledensecretaris draagt er zorg voor dat een actuele ledenlijst wordt bijgehouden.

Bestuurbesluiten die voor de leden van de vereniging van direct belang zijn, worden door hem in het SPA-magazine en op de website van de vereniging geplaatst. De secretaris voert het beheer over het archief. In de jaarlijkse algemene ledenvergadering, als bedoeld in artikel 10 t/m 13 van de statuten, brengt hij namens het bestuur verslag uit over het afgelopen verenigingsjaar.

Artikel 10

De penningmeester beheert de gelden van de vereniging en zorgt voor het innen van alle aan de vereniging toekomende baten. Hij/zij doet die uitgaven, die het gevolg zijn van de toepassing van de statuten en dit reglement en van de uitvoering van besluiten van het bestuur en de algemene ledenvergadering. De penningmeester is verplicht om uitgaven voor de vereniging die een bedrag van 1000 euro te boven gaan, mede te laten ondertekenen door een tweede bestuurslid.

In de jaarlijkse algemene ledenvergadering als bedoeld in de artikelen 10 t/m 13 van de statuten brengt hij/zij namens het bestuur verslag uit over het financiële beleid gedurende het afgelopen jaar en daarbij wordt een staat van ontvangsten en uitgaven overlegd.

Artikel 11

Het beheer van de penningmeester wordt na de financiële afsluiting van het boekjaar gecontroleerd door een commissie bestaande uit minimaal twee leden, die geen deel uit maken van het bestuur en zijn benoemd door de algemene ledenvergadering, als bedoeld in artikel 10 t/m 13 van de statuten.

De commissie bestaat uit drie leden en functioneert in wisselende samenstelling, waarbij jaarlijks één lid aftreedt.

Artikel 12

Wanneer de penningmeester tussentijds aftreedt is hij/zij verplicht de kascommissie in staat te stellen zijn/haar beheer te controleren. Eerst na akkoord bevinding wordt hij/zij van zijn/haar verantwoordelijkheid ontslagen na alle onder zijn/haar berusting zijnde eigendommen van de vereniging aan het bestuur te hebben overgedragen.

Artikel 13

Indien tijdens het verenigingsjaar een bestuurslid wil aftreden is hij verplicht van zijn voornemen minstens drie (3) maanden van te voren kennis te geven aan de voorzitter.

De voorzitter geeft wanneer hij zelf tijdens een verenigingsjaar wenst af te treden, van dit voornemen ten minste drie (3) maanden van te voren kennis aan het bestuur

Artikel 14

Besluiten van het bestuur zijn bindend tot aan de eerstvolgende algemene ledenvergadering.

 

Hoofdstuk 5

Vergaderingen

Artikel 15

De oproep tot het houden van de algemene ledenvergadering, als bedoeld in de artikelen 10 t/m 13 van de statuten geschiedt per convocatie dan wel door middel van vermelding in het Spa-magazine en op de website tenminste drie weken voor de dag van de vergadering. Voorstellen van de leden voor de algemene vergadering dienen minstens twee weken vooraf bij de secretaris te worden ingediend. Later ingekomen voorstellen worden uitsluitend in behandeling genomen met goedkeuring van het bestuur. Kandidaten voor het bestuur, die gekozen moeten worden op de algemene ledenvergadering als bedoeld in artikel 10 t/m 13 van de statuten dienen uiterlijk veertien dagen voor de aanvang bij de secretaris bekend te zijn. Het bestuur is verplicht de leden tijdig mede te delen welke bestuursleden niet herkozen wensen te worden. Het bestuur is verplicht voorgestelde kandidaten op de oproeping te publiceren.

Artikel 16

In het geval dat op een voorstel amendementen worden ingediend komen  deze voor het voorstel in stemming volgens volgorde van indiening.

 

Hoofdstuk 6

Straffen

Artikel 17

Tot het opleggen van straffen is uitsluitend het bestuur bevoegd. Deze worden niet eerder opgelegd dan nadat betrokkene(n) in de gelegenheid is/zijn gesteld om zich binnen 3 x 24 uur mondeling of schriftelijk te verantwoorden.

De volgende straffen kunnen worden opgelegd:

  1. tijdelijke uitsluiting van het deelnemen aan of het bezoeken van bijeenkomsten en evenementen.
  2. schorsing voor ten hoogste één jaar.

Bij schorsing vervallen alle aan het lidmaatschap verbonden rechten.

Onder strafbaar gedrag wordt verstaan al datgene waardoor de belangen van de vereniging geschaad (kunnen) worden.

Artikel 18

Het bestuur is verplicht gestrafte personen zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 14 dagen, schriftelijk van hun straf in kennis te stellen.

 

Hoofdstuk 7

Slotbepalingen

Artikel 19

Door toetreding erkent ieder lid bekend te zijn met en zich te onderwerpen aan de statuten en het huishoudelijk reglement van de vereniging.

Artikel 20

De vereniging is niet aansprakelijk voor ontvreemding of wegraken van eigendommen van leden of derden.

Artikel 21

Ingekomen voorstellen tot wijziging van het huishoudelijk reglement worden door de secretaris minstens drie weken voor de datum van de algemene ledenvergadering ter kennis van de leden gebracht.

Artikel 22

Alle nieuwe reglementen, bepalingen en veranderingen, die gewijzigd worden aan reeds bestaande dienen door de secretaris met vermelding van de dag waarop ze worden ingevoerd, te worden ingeschreven in het officiële exemplaar van de statuten en het huishoudelijk reglement.

Artikel 23

In alle gevallen waarin de statuten dan wel het huishoudelijk reglement niet voorzien, beslist het bestuur.

Artikel 24

Niemand kan op enig bezit van de vereniging van welke aard dan ook of uit welke bron ze zijn aangeschaft aanspraak maken.

-o-o-o-