Levenstestament

   

We kennen twee soorten testamenten namelijk het gewone testament en een levenstestament. In een gewoon testament legt u vast wat er het overlijden met de nalatenschap moet gebeuren. In een testament regelt u onder meer aan wie u wat wilt nalaten, het benoemen van een voogd, een bewindvoerder of een executeur. Een testament werkt pas na overlijden

Bij een levenstestament worden een aantal zaken vastlegt voor het geval er tijdens uw leven iets gebeurt waardoor u zelf niet meer kunt handelen.

Een voorbeeld waarom een levenstestament belangrijk kan zijn:

Bij het ouder worden krijgt één van de ouders de ziekte dementie, maar dit blijft voor de rest van de familie verborgen. Na het overlijden van de gezonde partner blijkt dat de overgebleven partner dement is. Hierdoor is hij of zij niet meer handelingsbekwaam. Hij of zij wordt in een verpleeghuis opgenomen, maar er is een woning, welke verkocht moet worden. Nu moet de demente persoon door één van de kinderen of andere familieleden voor de kantonrechter gedaagd worden met de vordering om hem of haar handelingsonbekwaam te verklaren.

Een levenstestament bestaat uit:

•     één of meer volmachten (de partner en bij overlijden van één van hen een familielid of vriend;

•     wensen ten aanzien van (medische) verzorging (behandelgebod, euthanasieverklaring, donorcodicil);

•     bijlagen (overzicht van je bankrekeningen, (digitale) codes en wachtwoorden, verzekeringen, kunstverzamelingen en dergelijke; of, waar je deze overzichten bewaart).

Wat kan in een levenstestament worden geregeld? 
In een levenstestament kan worden vastgelegd wat in uw specifieke situatie van belang is. U kunt uw wensen vastleggen ten aanzien van onder meer:

•     de financiën, onderneming, woning en andere onroerende zaken;

•     schenkingen, of u deze wilt (blijven) doen en zo ja, onder welke voorwaarden;

•     het geven van toestemming voor het al dan niet mogen verrichten van medische handelingen;

•     de benoeming van een mentor of een bewindvoerder over uw vermogen;

•     praktische zaken voor na overlijden (begrafenis of crematie).

Voor wie is een levenstestament van belang? 
Het is in de eerste plaats voor uw zelf van belang vast te leggen wat uw wensen en verzoeken zijn in het geval u deze niet (meer) naar voren kunt brengen. Maar het is ook voor iedereen die voor je zorgt of zakelijk met uw samenwerkt van belang om te weten wat de wensen zijn. Dit geldt zowel voor uw (zakelijke) partner, de kinderen en naaste familie, als ook voor zorghulpverleners.

Hoe wordt een levenstestament vastgelegd?
Een levenstestament wordt (zoals een gewoon testament) vastgelegd in een notariële akte. Dat betekent dus, dat de notaris je over de mogelijkheden informeert en met zijn professionele kennis en ervaring raad geeft bij het opstellen van een levenstestament. Sommige handelingen, waarvoor in een levenstestament volmacht wordt gegeven, kunnen overigens alleen bij volmacht als deze notarieel zijn vastgelegd (bijvoorbeeld om een hypotheek af te sluiten).

Verder heeft een notariële akte bewijskracht en is vergelijkbaar met een vonnis van de rechter. Dat geldt dus ook voor (één of meer volmachten in) een notarieel levenstestament.

En, omdat het levenstestament notarieel wordt vastgelegd, is het voor iedereen een bewijs dat je op dat moment wilsbekwaam was. Je was in staat om je wensen kenbaar te maken en om de gevolgen daarvan te overzien. De notaris heeft zich daarvan moeten overtuigen.

Wie bewaart het levenstestament?
Het levenstestament wordt bij de notaris in de kluis bewaard en de notaris geeft een origineel gewaarmerkt afschrift van de notariële akte. Het testament wordt aangemeld bij
Centraal Levenstestamentenregister (CLTR). Dit geeft de zekerheid dat iedereen die dat mag, kan achterhalen, of er een levenstestament is opgesteld. Alleen notarissen kunnen dit register inzien. In dit register staat alleen of er een levenstestament is gemaakt. Er staat dus niet in wat de inhoud is van het levenstestament.

Wie hebben inzage in het levenstestament?
Het levenstestament moet tijdens het leven door bepaalde personen kunnen worden geraadpleegd. Dat geldt niet alleen voor jezelf als volmachtgever, maar ook voor de gevolmachtigde(n) en na overlijden voor de erfgenamen, een bewindvoerder, een executeur. In de akte kan worden vermeld wie een afschrift of een uittreksel van (de volmacht(en) uit) het levenstestament mag hebben. Als een arts of een kantonrechter informatie uit een levenstestament nodig heeft of wil weten of er een levenstestament is, dan kan deze de notaris raadplegen.

Herroepen?
Je kunt het levenstestament op ieder moment herroepen of wijzigen door een nieuwe notariële akte. Je kunt het levenstestament niet zomaar, zoals bij een codicil, thuis verscheuren.

Voor het voorbereiden van een levenstestament kunt u tegen betaling de hulp inroepen van een deskundige adviseur. Deze neemt met u alle mogelijkheden door wat er in het levenstestament moet staan en beoordeeld het door de notaris opgemaakte levenstestament of al uw wensen erin staan.

Zie ook:

https://www.youtube.com/watch?v=H0sYyJf6Z5E
https://www.youtube.com/watch?v=KHSn1UfSJtc